אַנדַרטָה

האנדרטה בחלום מראה כיצד הייתם רוצים להיות מוכרים על ידי אחרים. החלום מציין גם את המאפיינים שאתה מכבד בעצמך.