יָשׁפֵה

ראיית הג'ספר מוסברת כחלום עם סמליות חשובה לחולם. פירושו של חלום זה הוא ריפוי ואריכות חיים. לחלום שאבן ג'ספר מונחת בפה שלך, פירושו שבקרוב תתגלה האמת בפניך.